Der Hintergrund

Politika kvality

Politika kvality společnosti STÜKEN vychází z firemní strategie. Je základem dlouholetého a zároveň i budoucího úspěchu společnosti. Přičemž však středem pozornosti jsou požadavky zákazníků. Pro naše výrobky a služby platí, že mají splňovat požadavky zákazníků a současně dosahovat co možná nejvyšší ekonomické efektivnosti. Naším cílem je dosažení vysoké spokojenosti zákazníka. Tímto se denně řídí myšlení a jednání všech zaměstnanců.

Politika kvality je shrnuta do 10 hlavních zásad, které jasně a srozumitelně vyjadřují nejen povědomí o kvalitě firmy STÜKEN, zodpovědnost zaměstnanců, ale také stanovené cíle a premisy jednání.

Vedení společnosti STÜKEN odpovídá za kvalitu výrobků a management kvality. O politice kvality informuje vedení společnosti a vedoucí pracovníci nejen zaměstnance, ale i dodavatele.  STÜKEN se považuje za leadera v oblasti techniky a inovací. Proto je také politika kvality chápána jako strategický faktor pro dosažení úspěchu. Musí být vždy zaměřena na potřeby zákazníků a reagovat na situaci na trhu a na konkurenci. Od toho se odvíjejí cíle kvality, které jsou zakotveny jak v ročním obchodním plánu, tak v střednědobém strategickém plánování. Cíle kvality jsou podloženy plány opatření a projektů. Úspěch realizace je hodnocen pomocí vhodných ukazatelů.  Je používána metoda PDCA (Plan-Do-Check-Act), aby po ověření úspěšnosti a účinnosti mohl být zaveden další cyklus zlepšování.  STÜKEN se tak řídí filozofií procesu neustálého zlepšování (KVP), která je zaměřena na výrobky a procesy. To se týká všech úrovní hodnotového řetězce, ale i obchodních procesů. Pravidelně probíhá porovnávání s těmi nejlepšími (Benchmarking) a také identifikace nejvhodnějších postupů.

Kvalita ve firmě STÜKEN  nevzniká až v okamžiku kontroly hotových výrobku, ale již ve fázi diskutování požadavků se zákazníkem. Takzvaný Frontloading vsází na co možná nejlepší přípravu, získávání informací, plánování a odsouhlasení technických možností a proveditelnosti, abychom pak zákazníkovi mohli nabídnout řešení dle jeho požadavků, které také dokážeme splnit. Přičemž se jedná o předcházení vad a další neustálé zlepšování. Pokud však i přesto vady vzniknou, musí být co nejdříve odhaleny a jejich příčiny pomocí účinných nápravných opatření odstraněny.

STÜKEN kvalita je také vyjádřením firemní kultury. Spočívá v odvedené práci a zodpovědnosti každého ze zaměstnanců na svém pracovišti. Za kvalitou stojí ale vždy i týmová práce. Klíčem k úspěchu je kreativita, schopnost řešení problémů a iniciativa, které jsou součástí spolupráce týmů, jejichž členové jsou z různých oborů a oddělení. Na základě toho pak STÜKEN investuje do výkonného technického vybavení, vhodného uspořádání pracovišť, bezpečnosti práce a dlouhodobé ochrany životního prostředí.

 

Vedení společnosti 

Dr.-Ing. Hubert Schmidt                                                Dr.-Ing. Uwe Krismann

 

Politika integrovaného systému řízení Hradec Králové

Politika integrovaného systému řízení vychází z globálních zásad kvality a ochrany životního prostředí skupiny STÜKEN.

1.     Pojmem kvalita a péče o životní prostředí rozumíme základní předpoklad úspěchu.
        Vyžadujeme zodpovědnost za kvalitu a ochranu životního prostředí a chápeme toto jako hlavní úkol.
2.     Jednáme vždy s takovým cílem, aby byla zcela dosažena spokojenost zákazníka a dalších
        zainteresovaných stran.
3.     Každý pracovník na svém pracovišti přispívá k tomu, aby byly splněny požadavky zákazníka,
        odpovídá za hospodárné využívání vstupních energií (voda, elektřina, atd.) a vstupních materiálů.    
4.     Srovnáváme se vždy s těmi nejlepšími a usilujeme o vedoucí pozici na trhu. Používáme technologie,
        které umožňují hospodárné využití vstupních materiálů a jsou šetrné k životnímu prostředí.
5.     Stavíme na schopnostech našich zaměstnanců.
6.     Nemůžeme akceptovat žádné chyby a klademe důraz na předcházení chybám.
7.     Neustálé zlepšování rozumíme jako základ pro zvyšování kvality a zlepšování ochrany životního
        prostředí.
8.     Využíváme rozsáhlý certifikovaný systém integrovaného managementu kvality a environmentu.
9.     Naše dodavatele a další partnery zavazujeme k dodržování požadavků na kvalitu a ochranu
        životního prostředí.
10.   Vedení společnosti se zavazuje k plnění všech relevantních závazných povinností (např. ochrana
        životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a vzájemně odsouhlasené požadavky
        zákazníků, atd.)

Politika společenské odpovědnosti Hradec Králové

Tato politika vychází především z těchto zdrojů:

Všeobecné deklarace lidských práv OSN, Úmluvy o základních právech při práci Mezinárodní organizace práce, Směrnice OECD pro nadnárodní podniky a normy SA 8000, která je nejvýznamnějším mezinárodně uznávaným měřítkem pro společensky odpovědné řízení lidských zdrojů.

Společnost
V rámci svých schopností přispívat ke zlepšování ekonomických, environmentálních a sociálních podmínek prostřednictvím otevřeného dialogu se zúčastněnými stranami a prostřednictvím aktivní účasti na společném úsilí.
 
Děti a mladiství
Zajistit řádnou ochranu nezletilých; základní zásada zní nezaměstnávat děti ani nepodporovat využití dětské práce s výjimkou případů, kdy se jedná o vládou schválený program výcviku mladých lidí (např. získávání pracovní praxe při studiu).
 
Rovnost příležitostí
Nabízet rovné příležitosti všem zaměstnancům a nejednat diskriminačně ani nepodporovat diskriminaci v případě přijímání zaměstnanců, jejich odměňování, přístupu ke vzdělávání, služebního postupu, ukončování pracovního poměru a odchodu do penze na základě etnického nebo národního původu, kasty, náboženství, invalidity, pohlaví, věku, sexuální orientace, členství v odborech nebo politické příslušnosti.
 
Zdraví a bezpečnost
Zdraví a bezpečnost pro naše zaměstnance je pro nás klíčová. Usilujeme o odstranění nebo minimalizaci rizik na pracovišti a o důstojné pracovní prostředí, mimo jiné prostřednictvím zástupce odpovědného za oblast zdraví a bezpečnosti.
 
Komunikace se zaměstnanci
Umožnit pravidelné porady se zaměstnanci k řešení potřebných otázek. Zajistit, aby představitelé zaměstnanců nebyli diskriminování.
 
Svobodné rozhodnutí o zaměstnání
Požadovat, aby všichni zaměstnanci vstupovali do pracovního poměru se společností ze své vlastní vůle; nepoužívat při získávání zaměstnanců nátlaku a nepodporovat jakékoli formy nucené nebo povinné práce.
 
Diskriminace
Odmítáme všechny formy diskriminace v pracovně právních vztazích. Při přijímání pracovníků, jejich odměňování či postupu uplatňujeme rovný přístup založený výhradně na pracovních schopnostech.
 
Šikana a disciplinární opatření
Neuplatňujeme ani nepodporujeme žádné formy psychického či fyzického nátlaku.
 
Pracovní doba
Striktně se řídíme zákoníkem práce a souvisejícími předpisy, které upravují pracovní dobu. Společnost vychází zaměstnancům maximálně vstříc při udělování volna a dovolených.
 
Odměňování
Naše zaměstnance odměňujeme v souladu s příslušnou legislativou a motivačním systémem společnosti. Neuplatňujeme nezákonné srážky ze mzdy z disciplinárních důvodů.
 
Dodavatelé
Vypracovat a udržovat odpovídající postupy k vyhodnocení a výběru významných dodavatelů a subdodavatelů na základě jejich schopnosti plnit požadavky stanovené politikou v sociální oblasti a uchovávat přiměřené důkazy o tom, že tyto požadavky jsou trvale plněny.
 
Etika podnikání
Dodržovat nejvyšší standardy etiky a poctivosti podnikání a podporovat snahy národních a mezinárodních orgánů o zavedení a prosazování vysokých etických standardů ve vztahu ke všem podnikatelským subjektům. Dodržujeme platnou legislativu a další požadavky, ke kterým jsme se zavázali.
 

Dr. Hubert Schmidt

Dr.-Ing. Uwe Krismann