Der Hintergrund

Politika kvality

Politika kvality společnosti STÜKEN vychází z firemní strategie. Je základem dlouholetého a zároveň i budoucího úspěchu společnosti. Přičemž však středem pozornosti jsou požadavky zákazníků. Pro naše výrobky a služby platí, že mají splňovat požadavky zákazníků a současně dosahovat co možná nejvyšší ekonomické efektivnosti. Naším cílem je dosažení vysoké spokojenosti zákazníka. Tímto se denně řídí myšlení a jednání všech zaměstnanců.

Politika kvality je shrnuta do 10 hlavních zásad, které jasně a srozumitelně vyjadřují nejen povědomí o kvalitě firmy STÜKEN, zodpovědnost zaměstnanců, ale také stanovené cíle a premisy jednání.

Vedení společnosti STÜKEN odpovídá za kvalitu výrobků a management kvality. O politice kvality informuje vedení společnosti a vedoucí pracovníci nejen zaměstnance, ale i dodavatele.  STÜKEN se považuje za leadera v oblasti techniky a inovací. Proto je také politika kvality chápána jako strategický faktor pro dosažení úspěchu. Musí být vždy zaměřena na potřeby zákazníků a reagovat na situaci na trhu a na konkurenci. Od toho se odvíjejí cíle kvality, které jsou zakotveny jak v ročním obchodním plánu, tak v střednědobém strategickém plánování. Cíle kvality jsou podloženy plány opatření a projektů. Úspěch realizace je hodnocen pomocí vhodných ukazatelů.  Je používána metoda PDCA (Plan-Do-Check-Act), aby po ověření úspěšnosti a účinnosti mohl být zaveden další cyklus zlepšování.  STÜKEN se tak řídí filozofií procesu neustálého zlepšování (KVP), která je zaměřena na výrobky a procesy. To se týká všech úrovní hodnotového řetězce, ale i obchodních procesů. Pravidelně probíhá porovnávání s těmi nejlepšími (Benchmarking) a také identifikace nejvhodnějších postupů.

Kvalita ve firmě STÜKEN  nevzniká až v okamžiku kontroly hotových výrobku, ale již ve fázi diskutování požadavků se zákazníkem. Takzvaný Frontloading vsází na co možná nejlepší přípravu, získávání informací, plánování a odsouhlasení technických možností a proveditelnosti, abychom pak zákazníkovi mohli nabídnout řešení dle jeho požadavků, které také dokážeme splnit. Přičemž se jedná o předcházení vad a další neustálé zlepšování. Pokud však i přesto vady vzniknou, musí být co nejdříve odhaleny a jejich příčiny pomocí účinných nápravných opatření odstraněny.

STÜKEN kvalita je také vyjádřením firemní kultury. Spočívá v odvedené práci a zodpovědnosti každého ze zaměstnanců na svém pracovišti. Za kvalitou stojí ale vždy i týmová práce. Klíčem k úspěchu je kreativita, schopnost řešení problémů a iniciativa, které jsou součástí spolupráce týmů, jejichž členové jsou z různých oborů a oddělení. Na základě toho pak STÜKEN investuje do výkonného technického vybavení, vhodného uspořádání pracovišť, bezpečnosti práce a dlouhodobé ochrany životního prostředí.

 

Vedení společnosti 

Dr.-Ing. Hubert Schmidt                                                Dr.-Ing. Uwe Krismann

 

Politika integrovaného systému řízení Hradec Králové

Politika integrovaného systému řízení vychází z globálních zásad kvality a ochrany životního prostředí skupiny STÜKEN.

1.     Pojmem kvalita a péče o životní prostředí rozumíme základní předpoklad úspěchu.
        Vyžadujeme zodpovědnost za kvalitu a ochranu životního prostředí a chápeme toto jako hlavní úkol.
2.     Jednáme vždy s takovým cílem, aby byla zcela dosažena spokojenost zákazníka a dalších
        zainteresovaných stran.
3.     Každý pracovník na svém pracovišti přispívá k tomu, aby byly splněny požadavky zákazníka,
        odpovídá za hospodárné využívání vstupních energií (voda, elektřina, atd.) a vstupních materiálů.    
4.     Srovnáváme se vždy s těmi nejlepšími a usilujeme o vedoucí pozici na trhu. Používáme technologie,
        které umožňují hospodárné využití vstupních materiálů a jsou šetrné k životnímu prostředí.
5.     Stavíme na schopnostech našich zaměstnanců.
6.     Nemůžeme akceptovat žádné chyby a klademe důraz na předcházení chybám.
7.     Neustálé zlepšování rozumíme jako základ pro zvyšování kvality a zlepšování ochrany životního
        prostředí.
8.     Využíváme rozsáhlý certifikovaný systém integrovaného managementu kvality a environmentu.
9.     Naše dodavatele a další partnery zavazujeme k dodržování požadavků na kvalitu a ochranu
        životního prostředí.
10.   Vedení společnosti se zavazuje k plnění všech relevantních závazných povinností (např. ochrana
        životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a vzájemně odsouhlasené požadavky
        zákazníků, atd.)

Politika společenské odpovědnosti Hradec Králové

Tato politika vychází především z těchto zdrojů:

Všeobecné deklarace lidských práv OSN, Úmluvy o základních právech při práci Mezinárodní organizace práce, Směrnice OECD pro nadnárodní podniky a normy SA 8000, která je nejvýznamnějším mezinárodně uznávaným měřítkem pro společensky odpovědné řízení lidských zdrojů.

Společnost
V rámci svých schopností přispívat ke zlepšování ekonomických, environmentálních a sociálních podmínek prostřednictvím otevřeného dialogu se zúčastněnými stranami a prostřednictvím aktivní účasti na společném úsilí.
 
Děti a mladiství
Zajistit řádnou ochranu nezletilých; základní zásada zní nezaměstnávat děti ani nepodporovat využití dětské práce s výjimkou případů, kdy se jedná o vládou schválený program výcviku mladých lidí (např. získávání pracovní praxe při studiu).
 
Rovnost příležitostí
Nabízet rovné příležitosti všem zaměstnancům a nejednat diskriminačně ani nepodporovat diskriminaci v případě přijímání zaměstnanců, jejich odměňování, přístupu ke vzdělávání, služebního postupu, ukončování pracovního poměru a odchodu do penze na základě etnického nebo národního původu, kasty, náboženství, invalidity, pohlaví, věku, sexuální orientace, členství v odborech nebo politické příslušnosti.
 
Zdraví a bezpečnost
Zdraví a bezpečnost pro naše zaměstnance je pro nás klíčová. Usilujeme o odstranění nebo minimalizaci rizik na pracovišti a o důstojné pracovní prostředí, mimo jiné prostřednictvím zástupce odpovědného za oblast zdraví a bezpečnosti.
 
Komunikace se zaměstnanci
Umožnit pravidelné porady se zaměstnanci k řešení potřebných otázek. Zajistit, aby představitelé zaměstnanců nebyli diskriminování.
 
Svobodné rozhodnutí o zaměstnání
Požadovat, aby všichni zaměstnanci vstupovali do pracovního poměru se společností ze své vlastní vůle; nepoužívat při získávání zaměstnanců nátlaku a nepodporovat jakékoli formy nucené nebo povinné práce.
 
Diskriminace
Odmítáme všechny formy diskriminace v pracovně právních vztazích. Při přijímání pracovníků, jejich odměňování či postupu uplatňujeme rovný přístup založený výhradně na pracovních schopnostech.
 
Šikana a disciplinární opatření
Neuplatňujeme ani nepodporujeme žádné formy psychického či fyzického nátlaku.
 
Pracovní doba
Striktně se řídíme zákoníkem práce a souvisejícími předpisy, které upravují pracovní dobu. Společnost vychází zaměstnancům maximálně vstříc při udělování volna a dovolených.
 
Odměňování
Naše zaměstnance odměňujeme v souladu s příslušnou legislativou a motivačním systémem společnosti. Neuplatňujeme nezákonné srážky ze mzdy z disciplinárních důvodů.

Úplatkářství
SHK nestrpí podvody, korupci, uplácení nebo nedovolené omezující praktiky hospodářské soutěže. Nikdo v SHK ať již přímo nebo nepřímo nesmí vyžadovat ani přijmout neoprávnění platby nebo jiné typy nevhodných dárků rovněž nesmí přímo či nepřímo nabízet nebo poskytovat platby nebo jiné druhy náhrad, které by mohly být považovány za nevhodné jednotlivci organizacemi nebo společnostmi či osobami s nimi úzce spojenými. Nikdo v SHK nemůže poskytovat finanční prostředky nebo jiná aktiva někomu kdo zastupuje společnost SHK v určité věci, a tak podpořit poskytování nebo přijímání úplatků nebo ovlivňovat jednání.
 
Dodavatelé
Vypracovat a udržovat odpovídající postupy k vyhodnocení a výběru významných dodavatelů
a subdodavatelů na základě jejich schopnosti plnit požadavky stanovené politikou v sociální oblasti
a uchovávat přiměřené důkazy o tom, že tyto požadavky jsou trvale plněny.
 
Etika podnikání
Dodržovat nejvyšší standardy etiky a poctivosti podnikání a podporovat snahy národních
a mezinárodních orgánů o zavedení a prosazování vysokých etických standardů ve vztahu ke všem podnikatelským subjektům. Dodržujeme platnou legislativu a další požadavky, ke kterým jsme
se zavázali.


V případě že je pracovník SHK svědkem jakéhokoliv porušování této politiky společenské odpovědnosti neprodleně toto porušení sdělí formou oznámení, dopisu, emailem nebo jinou anonymní formou buď svému přímému nadřízenému nebo přímo jednateli společnosti.
 

Dr. Hubert Schmidt

Dr.-Ing. Uwe Krismann

Dipl.-Ing. Nils Petersohn